15 days ago

Participants representative

Organization for People’s Health in Action (OPHA)
(Job has been expired)

Position Title: Participants representative

2024-07-10        Nangarhar       Full Time        250

Job Location: Nangarhar
Nationality: Afghan
Category: Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: مطابق نورم معاشات اداره
Vacancy Number: 84/2024
No. Of Jobs: 2
City: ننگرهار ,کنر,لغمان
Organization: Organization for People’s Health in Action (OPHA)
Years of Experience: داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال مرتبط به وظیفه به فارمسست و (مذکر ومونث که محرم یکدیگر باشند) ارجعت داده میشود.
Contract Duration: 12 Month
Gender: Male/Female
Education: فارغ از یکی از انستتیوت های متوسط طبی با داشتن سرتفبکیت اکزیت اکزم
Close date: 2024-07-10

About Organization for People’s Health in Action (OPHA):

موسسه صحت مردم در عمل ( OPHA) که یک موسسه, غیر سیاسی غیر حکومتی غیر انتفاعی بوده  به شماره ( 4280) مورخ / 07/1396/22  وزارت محترم اقتصاد ثبت  و راجستر بوده وعلاوتآ بشماره 881 به وزارت محترم صحت عامه امارت اسلامی افغانستان نیز ثبت و راجستراست.

موسسه صحت مردم در عمل درولایات پکتیکا، پروان ، فاریاب, لوگر,سمنگان و پکتیا در بخشهای مختلف صحت ، تغذی  ،انکشاف جامعه تعلیم و تربیه تحقیق عرضه خدمات  نموده است و فعلآ در ولایت لوگر با همکاری موسسه کف  پروژه را تطبیق مینمایند HER-A

Job Descriptions:

هدف: دخیل ساختن مستفدین و مردم وگروه های آسیب پذیر به شکل با مفهوم درارایه خدمات بشری و توانایی بخشی مردم تا بتوانند صدای شان را بلند کنند.

داشتن فعالیت های  جواب دهی به مردم و   بخش عمده فعالیت های پروژه های بشری  بوده که در ادامه کار پروژه فعلی  شما را کمک می کند  فعالیت های جواب دهی به مفاهمه دو جانبه کارمندان سمع و درج تخطی و شکایت ها و ارتباط عامه,  در دفتر توسط تیلفون و به شکل رو در رو رسانه ها از مردم شکایت ها را درج و ثبت می کنند و ارقام ابتدایی را جمع اوری می کند .دفتر تمویل کننده در راپور و ارزیابی وتفتیش های خود از چگونگی تطبیق و عمل نمودن حساب دهی به مردم آسیب پذیررا بازرسی می کند.      

تعریف : دخیل ساختن مردم و جواب برای مردم بخشی مرتبط باهم اند  جواب دهی به مردم ارتباط دو جانبه بین کارکنان پروژه  و مردم می باشد . نمرات تیلفون کارمندان ارتباط عامه در دست رس مردم می باشد تا مردم تیلفون کنند و یا کارمندان به متفدین تماس می گیرند و از آنها در مورد چگونگی خدمات دریافت شده معلومات می گیرند.

مشخصات فعالیت ها:

 • افهام و تفیهم باید به زبان عامیانه و زبان ساده باشد تا به زود ترین وقت ممکن بررسی شود.
 • وقت کافی باید به  مستفید شونده  داده شود تا صحبت کند. اگر مستفید شونده می خواهد مکتوبی یا تحریری شکایت کند امکان برایش داده شود.
 • کتاب راجستر باید واضح نوشته شود .
 • فعالیت های گرفتن و رسیدگی به شکایات مردم دوام دار بوده و از ان درهر هفته راپور تهیه می گردد.
 • در هر موقغیت  آگاهی به مردم داده شود  اگر از ارایه خدمات شکایات موجود باشد و در مورد تخطی های راپور دهند باید تحقیق منظم صورت گیرد  و از نتایج اجرات باید شکایت کننده را معلومات دهیم.
 • دفتر تطبیق کننده فعالیت های کمک های بشری باید راه کار و طریقه های را ایجاد کند تا مستفدین بتوانند به محرمیت و اعتماد کامل شکایت و گذارشات خود را به دفتر شما  و کارمندان سمع پیشنهادات و شکایات  برسانند و برعکس دفتر و کارمندان سمع پیشنهادات و شکایات  شما بتوانند با مستفدین و افرکفاد اسیب پذیر تماس برقرار کنند و به موضوعات انها رسیدگی کنند.  درج شکایت تنها با درج شکایت خلاصه نمی شود بلکه باید هر شکایت و موضوع بلند شده توسط مردم پروسس شود و به ان رسیدگی شود و نتایج ان دوباره با مطرح کننده شریک شود.
 • دایر نمودن ارزیابی رضایت مردم در نقاط ارایه خدمات  با استفاده از چک لست و مصاحبه با استفاده کننده ها .
 • تطبیق و تدویر نشست گروپی و شخصی با افراد و مستفدین خدمات در مورد چگونگی در یافت خدمات و احساس و توانایی برای مردم داده شود تا آنها بتوانند موضوعات شان را  با محرمیت و اعتماد  ارایه بدارند.
 • در جریان ارایه خدمات دادن آگاهی به مردم و مستفدین که انها اجازه دارند و حق دارند تا اگر مشکل و ضرری به آنها از طرف تیم های سیار صحی و تغذی می رسد می توانند آزادانه اعتراض شان را را
 • پور دهند و اینکه برا این رسیدگی به شکایت و پیشنهاد شان افراد مشخص کار می کنند .
 • شکایات و معلومات شکایت کننده ها طور مصون ثبت و درج شود و جز افراد مشخص دیگران به ان دست درسی نداشته باشند .
 • موسسه اواز با نمبر ۴۱۰ هم باید با مردم تماس محرمانه داشته و موضوعات را راجستر می کنند و نمره آواز با مردم شریک ساخته شود تا مردم بتوانند صدای خود را به انها برسانند . آواز مسول عمومی جواب دهی به شکایات وموضوعات مردم می باشد که به موضوعات رسیدگی  دو جانبه می کند . فرض مثال اگر از خدمات سوء استفاده می شود و یا در فعالیت ها فساد اخلاقی و یا اداری موجود می باشد می شود به آواز و یا به کارمندان سمع پیشنهادات و شکایات  تماس بگیرند .
 • کوشش شود در فعالیت ها به افراد و گروپ های  آسیب پذیر به شمول زنان ، دختران ، اشخاص دارای معلولیت و معیوبیت ، افراد کهن سال ، افراد بی جا شده ، افراد بی سواد و کم سواد چانس داده شود که به بهترین شکل معلومات را به کارمندان سمع پیشنهادات و شکایات   و یا آواز ارایه دارند.
 • کوشش شود پرنسیب های بشری موسسه شما افراد  و اشتراک کننده ها را در خطر واقع نسازند.
 • در تطبیق فعالیت هاباید به افراد  ,  کارکنان تیم ها هیچ گونه خطر نرسد.
 • خطرات ذیل می تواند مردم و مستفدین را تهدید کند.که باید از آن جلوگیری شود.
 • حفاظت از سو استفاده جنسی و بهره برداری جنسی مردم باید اگاه  باشند تا حق دارند که شکایت و اعتراض کنند.  هر نوع استفاده غلط  با استفاده از کمک های که توسط پروژه می شود .
 • گرفتن پول و سایر اموال از مردم در عوض خدمات که ارایه می شود.
 • تبیعض جنسی َ، نژادی ، لسانی سمتی و قومی و سایر انواع تبیعض.

اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده

Job Requirements:

مهارت افهام تفهیم خوب - 

فارغ از یکی از انستیتیوت های متوسط طبی -

مهارت های کمپیوتری -

بلدیت به زبان های محلی -

لازمی میباشد PSEA نداشتن سابقه جرمی در -

Submission Guidelines:

ادرس دفتر مرکزی:

ناحیه دهم سرک پنج قلعه فتح الله

خانه نمبر ۲۱

opha.general.director@gmail.com  

پوسته خانه مرکزی وصندوق پوستی #803

                              درصورت دریافت شخص واجد شرایط اعلان در این بست متوقف میگردد

Submission Email:

This job has been expired!

Similar Jobs